For FSMA members

Teisės aktai

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo redakcija lietuvių kalba


2013 m. sausio 24 d.,Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo priimamos teiginių apie sveikumą konkrečių sąlygų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnyje, įgyvendinimo gairės


2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo


2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1170/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus,įskaitant maisto papildus, sąrašų


2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą


2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas


2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/ 109/EEB


2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.852/2004 dėl maisto produktų higienos


2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento Ir Tarybos direktyva (EB) Nr.2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo


2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras


2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/ 2001, nustatantis didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius


1993 m. spalio 23 d. Tarybos direktyva 93/99/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės papildomų priemonių turinio


1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės.


Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas


Lietuvos Respublikos maisto įstatymas


Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas


Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417


Lietuvos higienos norma HN 17:2010 „Maisto papildai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-33 redakcija)


Lietuvos higienos norma HN 107:2013 "Specialios mitybinės paskirties maisto produktai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 12 d. įsakymo r. V- 226 redakcija)


Lietuvos higienos norma HN 53:2010 „Leidžiami naudoti maisto priedai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-108


Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.677


„Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo", Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014-01-16 įsakymas Nr. B1-22


"Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo", Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014-01-16 įsakymas Nr. B1-24